Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruik met de volgende betekenis, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de contract partij van Spijker Taxaties B.V.
Overeenkomst: de getekende offerte tot dienstverlening

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Spijker Taxaties B.V. en opdrachtgever, waarop Spijker Taxaties B.V.deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Spijker Taxaties B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, zijn eventuele afwijkingen op onze algemene voorwaarden geldig.
 4. De toepassing van inkoop- of andere nadere voorwaarden en condities van de opdrachtgever worden nadrukkelijk uitgesloten, tenzij Spijker Taxaties B.V. uitdrukkelijk heeft verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle offertes van Spijker Taxaties B.V. zijn vrijblijvend. Zonder schriftelijke, of per e-mail bevestigde, opdracht bevestiging is deze niet geaccepteerd door Spijker Taxaties B.V.. De offerte heeft een geldigheid duur van 1 maand na de offerte datum.
 2. Een overeenkomst tussen Spijker Taxaties B.V. en opdrachtgever komt tot stand nadat Spijker Taxaties B.V. schriftelijk, dan wel per e-mail, de opdracht door bevestiging heeft aanvaard.
 3. Spijker Taxaties B.V. zal de overeenkomst naar het beste vermogen en inzicht, en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Spijker Taxaties B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Spijker Taxaties B.V. noodzakelijk acht voor de uitvoering van de opdracht aan Spijker Taxaties B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan Spijker Taxaties B.V. worden verstrekt, heeft Spijker Taxaties B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Spijker Taxaties B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Spijker Taxaties B.V. onjuiste en of onvolledige gegevens van opdrachtgever heeft ontvangen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Spijker Taxaties B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven, vermeld in Euro’s en exclusief BTW. De prijzen zijn exclusief de niet tot de normale bedrijfskosten behorende kosten. De opdrachtgever is gehouden de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 2. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen voor betaling van het verschuldigde bedrag aan Spijker Taxaties B.V., zonder enige verrekeningen of korting, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een beroep te doen op het recht tot opschorting van de betalingsverplichtingen richting Spijker Taxaties B.V.. Indien op de vervaldag de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Spijker Taxaties B.V. geleden en te lijden schade. Bij het gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom. Waarbij een gedeelte van de maand aangemerkt wordt als een maand.
 3. Spijker Taxaties B.V. is gerechtigd zijn vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur na het verstrijken van de betalingstermijn aan een derde ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende kosten w.o. gerechtelijk en buitengerechtelijke, om tot incassering van de vordering te komen, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00 euro.

Artikel 5 Reclames

 1. Het niet-aanvaarden van de overeengekomen werkzaamheden ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting naar Spijker Taxaties B.V..
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden aan Spijker Taxaties B.V. schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De ingebrekestelling dient zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Spijker Taxaties B.V. in staat is adequaat te reageren.
 3. Wanneer een klacht gegrond is, zal Spijker Taxaties B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is. Dit dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Wanneer Spijker Taxaties B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Wanneer Spijker Taxaties B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van Spijker Taxaties B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking in hetgeen onder 2 van dit artikel is gesteld, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 5. De redelijk kosten ter vaststelling van de oorzaken de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 6. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Spijker Taxaties B.V. aan de overeenkomst laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Spijker Taxaties B.V. toegerekend kunnen worden;
 7. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Spijker Taxaties B.V. is nimmer aansprakelijk indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties.
 9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor direct schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spijker Taxaties B.V. of zijn ondergeschikten.

Artikel 7 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Spijker Taxaties B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgevers aan Spijker Taxaties B.V. informatiedragers, digitale bestanden of software etc. verstrekt garandeert deze dat het vrij is van virussen en defecten.

Artikel 8 Overmacht

 1. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hieronder in ieder geval begrepen ziekte onder onmisbaar personeel van Spijker Taxaties B.V. en/of ingeschakelde derden, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Spijker Taxaties B.V. geen invloed op of kan uitoefenen, doch waardoor Spijker Taxaties B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Mocht de overmachtssituatie langer dan twee maanden duren, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Indien op het moment van de ontbinding ingevolge dit artikel reeds door Spijker Taxaties B.V. een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden te betalen met inachtneming van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de eventueel door Spijker Taxaties B.V. reeds gemaakte kosten.

Artikel 9 Geheimhouding

 1. Spijker Taxaties B.V. en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Spijker Taxaties B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Spijker Taxaties B.V. zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Spijker Taxaties B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10 Auteursrechten en intellectuele eigendommen

 1. Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Spijker Taxaties B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Spijker Taxaties B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Spijker Taxaties B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Spijker Taxaties B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Spijker Taxaties B.V. behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Spijker Taxaties B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Spijker Taxaties B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een schil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Spijker Taxaties B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.