Waardedefinities

Artikel 7:960 BW

add remove

Artikel 7:960 BW betekent voor zowel ondernemers als particulieren een extra bescherming bij het uitkeren van het schadebedrag. De voorwaarde is dat een onafhankelijke en deskundige taxateur een taxatierapport heeft opgemaakt op een moment dat er geen schade is.

Definitieve buitengebruikstelling

add remove

De taxatie verliest zijn kracht met betrekking tot bedrijfsuitrusting / inventaris e.d. op het ogenblik dat besloten is tot definitieve buitengebruikstelling. In het taxatierapport ook wel vermeld als ‘aan het gebruik onttrokken’.

Eigenaarsbelang

add remove

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van gedane verbeteringen of aanpassingen in het gebouw of afzonderlijk eigendom voor zover die voor rekening en risico van de afzonderlijke eigenaar zijn.

Functionele herbouwwaarde

add remove

Onder functionele herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming.

Funderingen

add remove

De ondergrondse bouwkundige dragende voorzieningen ten behoeve van de gebouwen, tot aan de onderkant van de begane grondvloeren, ter plaatse van kelders tot de onderkant van de keldervloeren.

Functionele vervangingswaarde

add remove

Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit en staat van onderhoud gelijkwaardige zaken, uitgerust voor de huidige bestemming.

Gebouwen

add remove

De in het rapport omschreven onroerende zaken met al wat daartoe bestemd is en volgens verkeersopvattingen daarvan deel uitmaakt. Voor zover niet afzonderlijk genoemd en/of gewaardeerd zijn in de omschrijvingen alle bouwwerken en/of bouwsels, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, echter exclusief funderingen. Met gebouwen wordt gelijkgesteld:

    1. bijgebouwen
    2. terreinafscheidingen, toegangspoorten, e.d.
    3. afneembare delen van gebouwen

Herbouwwaarde

add remove

Het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw -op dezelfde locatie en naar constructie, afwerking en indeling gelijkwaardig- onmiddellijk na de gebeurtenis.

Met inbegrip van architectenhonorarium, kosten voor advies,tekeningen en toezicht tijdens de bouw, leges, etc. (niet limitatief).


Huurdersbelang

add remove

De kosten die de huurder heeft gemaakt ter verbetering of aanpassing van het gehuurde gebouw of de gehuurde ruimten.

Nieuwwaarde

add remove

Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen en gebruiksklaar opstellen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Met inbegrip van de kosten van/voor het opstellen, opstarten,inregelen, engineering, projectbegeleiding, invoerrechten, etc. (niet limitatief).

Over het geheel

add remove

Dit zijn zaken die in principe het gehele of een groot deel van het bedrijvencomplex dienen.

Niet op vaste taxatie

add remove

Zaken – zoals voorraad goederen, grijpvoorraad materialen, voorraad goederen van derden etc. – die wel verzekerd moeten worden, maar niet onder ‘vaste taxatie’ gewaardeerd zijn. Tevens biedt de post ‘niet op vaste taxatie’ ruimte voor nog aan te schaffen zaken tijdens de looptijd van het rapport. Het spreekt voor zich dat grote investeringen hier niet onder vallen.

Opruimingskosten

add remove

De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de in dit rapport genoemde zaken voor zover dit het gevolg is van een door de polis gedekte schade. Hier vallen niet onder: de saneringskosten, zijnde de kosten voor onderzoek, reiniging, opslaan, vernietigen en/of vervangen van grond, grond- en oppervlaktewater, de kosten om de verontreiniging in grond, grond- en oppervlaktewater weg te nemen en de kosten om de verontreiniging te isoleren.

De genoemde som moet gezien worden als een schattingsbedrag, als het adviesbedrag lager is dan verzekerd volgens de polis, dienen de polisvoorwaarden als leidraad gehandhaafd te blijven.

Premier risque

add remove

Premier risque zoals bedoeld in Artikel 7:958 Burgerlijk Wetboek. In geval van schade of verlies wordt maximaal het als premier risque op het polisblad vermelde verzekerde bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde gevaarsobjecten (of belangen) onmiddellijk voor de gebeurtenis.

Indien een eigen risico van toepassing is wordt het schadebedrag, dat na aftrek van het toepasselijk eigen risico, resteert, vergoed tot maximaal het premier risque bedrag (geldt alleen voor beurs brandverzekeringen).

Sloopwaarde

add remove

Het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw, verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen.

Verkoopwaarde

add remove

Het bedrag dat bij verkoop in het normale verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw – met uitzondering van de grond – verkregen zou kunnen worden.

Vaste taxatie

add remove

Het gedeelte van het taxatierapport dat voldoet aan de eisen van artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek.

Vervangingswaarde

add remove

Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen en gebruiksklaar opstellen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt de hoogste uitkomst aangehouden van:

    1. de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering of
    2. de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering.

Hierbij wordt rekening gehouden met de staat van onderhoud van de zaak.

Met inbegrip van de kosten van/voor het opstellen, opstarten, inregelen, engineering, projectbegeleiding, invoerrechten, etc. (niet limitatief).